Retour:

Herroepingsrecht

  1. In het kader van de verkoop op afstand beschikt de Klant over een termijn van 14 dagen vanaf de datum van ontvangst van het pakket om zijn herroepingsrecht uit te oefenen, zonder opgaaf van redenen.
  2. De herroepingstermijn telt 14 dagen vanaf de dag waarop u of een derde, andere dan de vervoerder, aangewezen door de consument, materieel bezit neemt van de goederen.
  3. Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.
  4. Voor de terugbetaling gebruiken we de dezelfde wijze van betaling als voor de eerste transactie, tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen. In geen geval factureren wij bijkomende kosten voor deze terugbetaling. We kunnen dit weigeren tot ontvangst van de goederen of tot ontvangst van verzendbewijs ervan, afhankelijk van welke van de twee data eerder is.
  5. U dient ons de goederen onverwijld of uiterlijk binnen de 14 dagen vanaf de dag waarop u ons informeerde over de verklaring van herroeping terug te zenden (PJB Hobby Sp. z o.o., Ko¼mice Wielkie 781, 32-020 Wieliczka, Polen, E-mail: [email protected]). De termijn werd nageleefd wanneer u de goederen terugzendt voor verstrijken van de termijn van 14 dagen.
  6. Het recht is niet van toepassing op bevoorradingsovereenkomsten van goederen die geproduceerd dienen te worden volgens de specificaties van de klant of duidelijk dienen te worden aangepast aan uw persoonlijke noden.

Modelformulier voor ontbinding / herroeping

Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt ontbinden / herroepen.
Aan [hier dient de ondernemer zijn naam, adres en, indien van toepassing, zijn fax en e-mailadres in te vullen]:

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

Besteld op (*)/Ontvangen op (*)

Naam/Namen consument(en)

Adres consument(en)

Handtekening van consument(en)
[alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend]

Datum (*) Doorhalen wat niet van toepassing is.